75 Jaar NBV

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is volgens de statuten opgericht op 9 november 1935 in Amersfoort en bestaat dus 75 jaar. In 2008 werd een lustrum- commissie ingesteld. Centraal voor het 15de lustrum stond het beter communiceren met de buitenwereld over ons vakgebied en veel inbreng van de eigen leden. Voor u ligt het resultaat van een interactief proces ‘voor en door de leden’ om 75 jaar NBV kleur te geven.

Een viertal activiteiten werd ontplooid met centraal daarin de website van de NBV.

  1. Markante momenten in de ontwikkelingen van de bodemkunde in Nederland gedurende de afgelopen 75 jaar werden geselecteerd en deze worden gepresenteerd als de Canon van de Nederlandse Bodemkunde op een eigen website annex aan die van de NBV.
  2. Op basis van nominaties werd de vraag beantwoord: Wat is de meest kenmerkende bodem van Nederland? Na een aantal stemrondes onder de leden is de enkeerdgrond verkozen. Minister Plasterk van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap- pen had zich bereid verklaard een lakfilm van genoemde enkeerdgrond in ontvangst te nemen op maandag 8 maart in NATURALIS in Leiden. Door de kabinetscrisis van 20 februari, waarbij de bewindslieden van de PvdA hun ontslag indienden, bleek dit helaas niet meer mogelijk. Tegelijkertijd was echter ook een lakfilm van genoemde bodem aangeboden aan NATURALIS die inmiddels een plaats heeft gevonden in de col- lectie. Deze lakfilm is op 8 maart in aanwezigheid van het bestuur van de NBV en van de jubileumcommissie door de directeur van NATURALIS ‘onthuld’.
  3. Een ieder die de bodemkunde een warm hart toedraagt werd uitgenodigd om Mijn Bodemverhaal te schrijven, een persoonlijke essay over de eigen relatie met de bo- demkunde en – vanuit deze optiek – over de toekomst van dit vakgebied. Dit leverde zevenentwintig bijdragen op.
  4. Een bijdrage werd geleverd aan het sponsoren van boeken die de bodemkunde uitdra- gen naar een breed publiek. Twee publicaties zijn door de NBV in dit verband gespon- sord. In de eerste plaats het boekje van Henk Leenaers, De Aarde voor in je binnenzak (2008, Fontaine Uitgeverij, ‘s Graveland). Alle leden van de NBV hebben dit boekje ontvangen, dankzij een genereuze subsidie van Alterra via Joop Ockx. Het tweede is: De landschappen van Nederland. Samenhang tussen geologie, bodem en landgebruik, geschreven door Toine Jongmans, Meindert W. van den Berg, Marthijn Sonneveld, Gert Peek en Rob van den Berg van Saparoea (2010, Wageningen Academic Publishers) (in druk).

Ons 75 jarig bestaan heeft een geweldige waaier aan interessante reacties opgeleverd. Een bewijs dat de bodemkunde leeft, niet alleen onder haar leden en maar vooral in talrijke facetten van onze maatschappij en het wetenschappelijk onderzoek. Aan jullie, leden van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging, om te beoordelen of de bodemkunde klaar is om nog eens 75 jaar haar diensten en inzichten te leveren aan weten- schap en samenleving.

De lustrumcommissie: Johan Bouma, Alfred Hartemink, Harco Jellema, Hans van Grinsven en Evelien Verbauwen